STATUT

STATUT KRAKOWSKIEGO BRACTWA WODNEGO RETMAN

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1Stowarzyszenie będące klubem żeglarskim nosi nazwę: KRAKOWSKIE BRACTWO WODNE „RETMAN” w skrócie KBW „RETMAN”.§2Siedzibą KBW „RETMAN” jest miasto Kraków.§3Terenem działania KBW „RETMAN” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz wody morskie.§4
 1. KBW „RETMAN” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
 2. KBW „RETMAN” działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, innych szczegółowych przepisów, niniejszego Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.
§5KBW „RETMAN” może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.§ 6
 • Godłem KBW „RETMAN” jest okrągła tarcza niebiesko-granatowa opasana białą liną. W środku stylizowana brązowa łódź z białym żaglem rejowym z wpisaną czerwoną literą R. Pod łodzią biała fala. Tarcza przepasana jest żółtą szarfą z czarnym napisem „SUA SPONTE”.
 • Banderą KBW „RETMAN” jest prostokąt koloru granatowego, z wycięciem w kształcie korony, ze złotą obwódką. Wewnątrz czarna i biała linia, symbolizująca Białą i Czarną Wisłę. Kontury rzek obrzeżone złotą obwódką. Pomiędzy liniami znajduję się złota litera R.
 • Proporcem KBW „RETMAN” jest trójkąt równoramienny o proporcji 3:5 koloru granatowego z wpisanym godłem.
 • Odznaką KBW „RETMAN” jest stylizowana kotwica z godłem, w kolorach:
  • Brązowa – przyznawana przez Zarząd,
  • Srebrna – przyznawana przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu,
  • Złota – przyznawana przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
  • Każda odznaka posiada swój kolejny numer. Odznaka jest wręczana wraz z numerowaną legitymacją. Kształt odznaki wg poniższego wzoru, mieszczący się w prostokącie o wymiarach 20,5×26 mm.
 • W czasie rejsów morskich KBW „RETMAN” używa bandery Polskiego Związku Żeglarskiego.
 • Strojem klubowym członków KBW „RETMAN” jest zwyczajowo przyjęty strój żeglarski.
§ 7KBW „RETMAN” używa pieczęci okrągłej pośrodku której mieści się godło bractwa, a w owalu napis: KRAKOWSKIE BRACTWO WODNE „RETMAN”

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8Celem działania KBW „RETMAN” jest: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności:
 • organizowanie i popularyzowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie żeglarstwa i innych sportów wodnych,
Prowadzenie działalności wychowawczej i propagandowej w zakresie ochrony środowiska naturalnego:
 • podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • popularyzacja krajoznawstwa, oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwój kontaktów i współpracy między społecznościami żeglarskimi różnych krajów.§ 9KBW „RETMAN” swoje cele realizuje przez:
 • tworzenie i rozszerzenie bazy materialnej,
 • prowadzenie szkolenia z zakresu żeglarstwa i innych sportów wodnych,
 • organizowanie rejsów śródlądowych i morskich – krajowych i zagranicznych, organizowanie imprez popularyzujących sporty wodne i ochronę środowiska naturalnego,
 • współpracę z innymi organizacjami sportowymi, instytucjami i szkołami,
 • prowadzenie działalności dla wygospodarowania środków na cele statutowe,
 • organizowanie różnych form życia wewnątrz bractwa.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE KBW „RETMAN” ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
 1. Członkiem KBW „RETMAN” może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec zamieszkały w kraju i za granicą.
 2. Tryb przyjmowania nowych członków oraz wymogi jakimi winni oni odpowiadać ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.
 3. Zarząd KBW „RETMAN” może odmówić przyjęcia w poczet członków bez podania przyczyny.
 4. Członkostwo KBW „RETMAN” uzyskuje się przez przyjęcie w poczet członków KBW „RETMAN” przez Zarząd po dobrowolnym zgłoszeniu na piśmie oraz opłaceniu wpisowego.
§ 11Członkowie dzielą się na:
 • członków honorowych
 • członków rzeczywistych
 • członków wspierających
 • uczestników
§ 12
Członek honorowy:
 1. Tytuł członka honorowego KBW „RETMAN” nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
 2. W szczególnych przypadkach na wniosek Zarządu, po uprzednim rozpoznaniu sprawy przez Komisję Dyscyplinarną, Walne Zgromadzenie Członków może pozbawić tego tytułu.
 3. Tytuł członka honorowego może być nadany osobie będącej członkiem KBW „RETMAN” za wybitny wkład pracy dla dobra bractwa, po upływie minimum 3 lat członkostwa. Ustęp ten nie dotyczy członków założycieli, którzy tytuł ten mogą uzyskać po okresie jednego roku.
 4. W szczególnych przypadkach na wniosek Zarządu tytuł ten może być przyznany osobie nie będącej członkiem KBW „RETMAN”.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich, wypracowania godzin oraz czynnego udziału w życiu KBW „RETMAN”.
§ 13Członek rzeczywisty:
 1. Członkiem rzeczywistym KBW „RETMAN” może być osoba powyżej 16 roku życia, przyjęta przez Zarząd.
 2. Członek rzeczywisty posiada wszystkie uprawnienia i zobowiązany jest przestrzegać wszystkich obowiązków statutowych.
§ 14Członek wspierający:Członkiem wspierającym może być każda osoba przyjęta przez Zarząd, deklarująca jedynie chęć wspierania działań KBW „RETMAN” drogą opłacania składek członkowskich oraz ewentualnie innymi formami pomocy bez obowiązku czynnego udziału w życiu bractwa.§ 15Uczestnikiem może być osoba do 16-go roku życia, przyjęta przez Zarząd, po złożeniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów).§ 16Prawa członków KBW „RETMAN”:
 1. Wszyscy członkowie korzystają z ulg w szkoleniu, korzystaniu ze sprzętu i innego majątku bractwa wg zasad ustalonych przez Zarząd.
 2. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Wszyscy członkowie mają prawo zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wszyscy członkowie w czasie pływań, jako prowadzący jacht mają prawo używać proporca KBW „RETMAN”.
 5. Wszyscy członkowie podczas imprez wodnych i regat występują pod banderą KBW „RETMAN” za zgodą Zarządu.
 6. Wszyscy członkowie mogą nosić godło KBW „RETMAN” oraz posiadać legitymację członkowską bractwa.
 7. Członkowie rzeczywiści posiadają bierne i czynne prawo wyborcze oraz mogą głosować nad uchwałami i decyzjami Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Członkowie KBW „RETMAN” będący członkami założycielami KBW „RETMAN” mają prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniu organizowanym przez KBW „RETMAN”, jednak w ilości nie większej jak 1/4 ilości kursantów.
 9. Członkowie bractwa będący jego założycielami, niezależnie od rodzaju członkostwa, mają bierne i czynne prawo wyborcze oraz prawo głosowania nad uchwałami i decyzjami na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 17Do podstawowych obowiązków członków KBW „RETMAN” należy:
 1. Branie czynnego udziału w pracach bractwa – nie dotyczy to członków honorowych i członków wspierających.
 2. Stosowanie się do uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia, Zarządu KBW „RETMAN” oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie – nie dotyczy to członków honorowych.
 4. Wypracowanie na rzecz KBW „RETMAN” ustalonej ilości godzin w danym roku, lub wpłata na rzecz KBW „RETMAN” ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków odpowiedniej ilości stawek godzinowych – nie dotyczy to członków honorowych i członków wspierających.
 5. Uczestnictwa w zebraniach i Walnych Zgromadzeniach – nie dotyczy to członków honorowych i członków wspierających.
 6. Ochrona i poszanowanie mienia KBW „RETMAN” jako wspólnego dobra.
 7. Propagowanie sportu żeglarskiego i innych sportów wodnych oraz pozyskiwanie nowych członków.
§ 18Członkostwo KBW „RETMAN” ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania za dany rok z opłatą składek członkowskich do końca grudnia roku bieżącego.
 3. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku popełnienia czynu niegodnego członka bractwa na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
 4. Wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
§ 19Od decyzji Zarządu KBW „RETMAN” lub Komisji Dyscyplinarnej wykluczony członek bractwa może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. W takim przypadku do czasu podjęcia ostatecznej decyzji odwołujący się jest zawieszony w prawach członka.§ 20Wyróżnienia i kary:
 1. Członkowie KBW „RETMAN” za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz duży wkład pracy mogą być wyróżniani:
 • pochwałą,
 • nagrodą rzeczową,
 • dyplomem uznania,
 • w inny sposób.
 1. W przypadku czynu nielicującego z postawą członka KBW „RETMAN”, nieprzestrzegania Statutu, uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia, na członków bractwa mogą być nakładane przez Zarząd i Komisję Dyscyplinarną następujące kary:
  • upomnienie,
  • ostrzeżenie,
  • czasowe pozbawienie praw członkowskich,
  • wykluczenie.
 1. W przypadku otrzymania kary dyscyplinarnej, członek KBW „RETMAN” ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu lub Komisji Dyscyplinarnej w terminie 14 dni.

Rozdział 4
WŁADZE KBW „RETMAN”

§ 21Władzami KBW „RETMAN” są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Komisja Dyscyplinarna.
§ 22Władze KBW „RETMAN” są wybierane w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 2 lat (nie dotyczy § 21 ust. 1).§ 23Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów tj. 50% + 1 członków obecnych, uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem postanowień rozdziału 7.§ 24
 1. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się jeden raz w roku.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne przy obecności:
 • w pierwszym terminie 2/3 członków uprawnionych do głosowania,
 • w drugim terminie bez względu na ilość członków uprawnionych do głosowania.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
 • z inicjatywy Zarządu,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na żądanie co najmniej 1/3 wszystkich członków.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd KBW „RETMAN” obowiązany jest zwołać nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
 2. Ważność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków określa ust. 2
 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków (również nadzwyczajnego) Zarząd KBW „RETMAN” zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 14 dni przed terminem. W zawiadomieniu podaje się porządek Walnego Zgromadzenia.
§ 25Walne Zgromadzenie Członków:
 1. Dokonuje wyboru władz KBW „RETMAN”, udziela absolutorium władzom ustępującym.
 2. Podejmuje uchwały, zatwierdza plany, ustala kierunki działania oraz zalecenia dla władz KBW „RETMAN”
 3. Uchwala zmiany do Statutu zgodnie z rozdziałem 6.
 4. Podejmuje uchwałę o likwidacji KBW „RETMAN” zgodnie z rozdziałem 7.
 5. Rozpatruje i ocenia działalność KBW „RETMAN” i jego władz.
 6. Nadaje tytuł honorowego członka KBW „RETMAN” ewentualnie pozbawia tego tytułu.
 7. Na wniosek członków Zarządu KBW „RETMAN” nadaje tytuł honorowego komandora KBW „RETMAN”.
 8. Rozpatruje odwołania od decyzji władz KBW „RETMAN”.
 9. Rozpatruje wnioski wniesione przez władze i członków KBW „RETMAN”.
 10. Podejmuje decyzje w sprawie nabywania i obciążania majątku nieruchomego KBW „RETMAN”.
 11. Ustala wysokość wpisowego i rocznej składki członkowskiej na dany rok, ilość godzin do wypracowania na rzecz bractwa, równowartość finansową za godziny nie wypracowane.
§ 26Zarząd KBW „RETMAN”:
 1. Zarząd KBW „RETMAN” składa się z 5 do 9 osób.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona komandora, vice komandora, sekretarza, skarbnika i bosmana. W miarę potrzeby Zarząd może wyznaczyć inne funkcje.
 3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność 2/3 członków Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos komandora.
 5. KBW „RETMAN” jest reprezentowane na zewnątrz przez Zarząd.
 6. Zarząd reprezentowany jest przez komandora lub osoby wyznaczone przez Zarząd.
 7. Do działań Zarządu należy w szczególności:
 • zarządzanie majątkiem i funduszami KBW „RETMAN”,
 • ponosi odpowiedzialność materialną z tytułu zarządzania funduszami KBW „RETMAN” za okres swojej kadencji,
 • ustala okresowe plany działania,
 • składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 • ustala tryb przyjmowania członków,
 • składanie wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Członków,
 • kierowanie bieżącą pracą KBW „RETMAN”
 • udziela wyróżnień zgodnie z § 20 ust. 1.
§ 27Komisja Rewizyjna:
 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2-ch członków.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola całokształtu działalności KBW „RETMAN” i jego zarządu w oparciu o Statut, uchwały Walnego Zgromadzenia i plan pracy,
 • składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków wraz z wnioskami,
 • składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Dyscyplinarnej.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Zarząd KBW „RETMAN” na żądanie Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia , a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 28
 1. Komisja Dyscyplinarna:
 2. Komisja Dyscyplinarna składa się z przewodniczącego i 2-ch członków.
 3. Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 4. Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie na podstawie wniosku Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 5. Komisja Dyscyplinarna wydaje orzeczenia nakładając przewidziane kary (rozdz.3 § 20 ust. 2) lub zwalnia obwinionych od odpowiedzialności,
 6. Komisja Dyscyplinarna kieruje się w swojej pracy Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i przepisami dyscyplinarnymi Polskiego Związku Żeglarskiego.
§ 29
 1. W przypadku rezygnacji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej Zarząd lub przewodniczący danej komisji ma prawo uzupełnić w/w składy przez powołanie na to miejsce jednego z członków KBW „RETMAN” kandydującego do władz na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. W przypadku gdy skład Zarządu zmniejszy się o 50% muszą być dokonane nowe wybory.
 3. Gdy ze składu Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej ubędzie przewodniczący i jeden członek komisji, muszą być dokonane nowe wybory.
 4. W Zarządzie i komisjach KBW „RETMAN” członkowie do lat 18 nie mogą stanowić więcej jak 50%.

Rozdział 5
MAJĄTEK KBW „RETMAN”

§ 30Majątek KBW „RETMAN” stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe (wierzytelności).§ 31Dochody KBW „RETMAN” składają się z: wpisowego, składek członkowskich, wpływów z zawodów, imprez i szkoleń, darowizn, które w całości służą realizacji celów statutowych.§ 32Majątkiem KBW „RETMAN” dysponuje Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, planami pracy oraz bieżącymi ustaleniami Zarządu.§ 33Do dysponowania majątkiem KBW „RETMAN”, zaciągania zobowiązań oraz podpisywania dokumentów dotyczących spraw finansowych i gospodarczych uprawnieni są: komandor, vice komandor, sekretarz, skarbnik, przy czym do ważności oświadczenia w tych sprawach konieczne jest łączne działanie dwóch spośród wymienionych osób.
§34Zarządowi KBW „RETMAN” nie wolno:
 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracowników i osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związanie z tytułu przysposobienia lub kurateli.
 2. Przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu KBW „RETMAN”.
 4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług lub przedmiotów od podmiotów, w których uczestniczą członkowie KBW RETMAN, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 35W razie rozwiązania KBW „RETMAN” na mocy własnej uchwały, ostatnie Walne Zgromadzenie Członków określi przeznaczenie majątku.

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU

§ 36
 1. Zmiany statutu KBW „RETMAN” może dokonać Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia organu rejestracyjnego.
 3. Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony jako wniosek w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków. Musi on być ujęty w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 24 ust. 6 Statutu.

Rozdział 7
ROZWIĄZANIE KBW „RETMAN”

§ 37Rozwiązanie KBW „RETMAN” może nastąpić:
 1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania, niezależnie od terminu Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Na podstawie decyzji organu rejestracyjnego.

Rozdział 8
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 38
 1. Wszystkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne KBW „RETMAN” o ile nie należą do innych władz ustala Zarząd.
 2. Ustalenia wymienione w ust. 1 mogą być jedynie zmienione przez Walne Zgromadzenie Członków.